برگزیده ها
ارزشیابی اساتید ارزشيابی -نظرسنجی-پاسخگويی افراد به سوالهای نظرسنجی

دانشجوی گرامی : جهت ارزيابي منابع دروس ارائه شده به شما در نيمسال 4011 خواهشمند است از مسير زير اقدام شود:

ارزشيابی---->نظرسنجی---->پاسخگويی افراد به سوالهای نظرسنجی

نوع نظرسنجی عدد 30 ثبت شود و سپس نسبت به ارزيابی اقدام نماييد و در انتها گزينه اعمال تغييرات اعمال شود و پس از تكميل تمامی موارد گزينه پايان پاسخگويی اعمال شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر