آموزش
1402/1/28 دوشنبه ارزشیابی اساتید
✍️قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها:

اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ۱۴۰۲/۱/۳۰ لغایت۱۴۰۲/۲/۳۰ در سیستم گلستان فعال خواهد شد.دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که گزینه"بله" را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند. ارزشیابی برای دانشجویان بدهکار نیز فعال می باشدوبدهکاری مانعی برای ارزشیابی نخواهدبود.شرکت کردن کلیه دانشجویان در ارزشیابی الزامی است.
فايلها
ارزشيابي اساتيد.pdf 201.191 KB
راهنماي دانشجو.zip 389.793 KB
1402/1/20 یکشنبه
فايلها
برنامه کلاسي استاد ترکان.pdf 50.503 KB
برنامه کلاسي استاد حيدري.pdf 52.302 KB
برنامه کلاسي استاد شهسواري.pdf 52.554 KB
ميان ترم و تربيت بدني.pdf 216.087 KB
1401/8/16 دوشنبه مدارک جهت تشکیل پرونده
فايلها
کارشناسي.pdf 34.021 KB
ارشد.pdf 165.826 KB
1